05 Dec / 16 - تاریخ انتشار:

شاید بر روی ساعت خود خوانده باشید17 JEwels یا 21 Jewels و برای شما این سوال مطرح شده باشد که این جولزها و سنگ ها به چه معنی می باشد.

...
بیشتر بخوانید